Allmänna bestämmelser

Inledning

Välkommen till vår webbplats. Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Information som tillhandahålls av oss på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges nedan.

Vi kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om från tid till annan gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja webbplatsen.

Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa Allmänna villkor är förbehållna oss.

Varumärken

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor får varumärken på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från oss.

Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa Allmänna villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

Länkar till andra webbplatser

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har vi inkluderat länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

Information som lämnas till oss

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Särskilda villkor gällande våra produkter och tjänster

För våra produkter och tjänster gäller förutom dessa Allmänna villkor, för sådana produkter och tjänster särskilda villkor. Du uppmanas att noggrant läsa dessa särskilda villkor innan du beställer produkter eller tjänster från oss.

Nedan följer särskilda villkor för våra produkter och tjänster:

·         Registrering

o     När du registrerar dig som en användare på vår webbplats så intygar att du (i) har rätten att ingå ett bindande kontrakt; (ii) informationen du tillhandahåller oss är korrekt och fullständig.

o     När du startar ett konto så kommer du få ett användarnamn och ett lösenord. Det är ditt ansvar att hålla dessa konfidentiella.

·         Använding av www.sellpy.se

o     Vid användande av Sellpy så bekräftar och godkänner du att:

§   Du inte kommer att använda tjänsten om du är under 18 år, eller är avstängd från tjänsten (antingen temporärt eller på obestämd tid)

§   Du har ett svenskt personnummer samt är registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige

§   Du är den legala och rättmätiga ägaren till föremålen du lämnar in till oss

§   Du innehar rätten att fritt överlåta föremålen du lämnar in till oss

§   Vi förbehåller oss rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda.

§   Du inte kommer att kräva vilka föremål som Sellpy ska sälja och inte sälja - det är helt upp till oss att göra urvalet

§   Du inte kommer att kräva kompensation för föremål du skickat in till oss men som vi, oavsett anledning, valt att inte sälja

§   Du inte kommer att kräva att återfå föremål du skickat in till oss

§   Du inte kommer att kräva kompensation för föremål som blivit stulna, skadade eller förstörda under transporten till oss

§   Du inte kommer att kringgå eller manipulera sättet vi tar ut avgifter på

§   Du inte kommer att bidra med felaktig, missledande eller kränkande information, inklusive dina personliga uppgifter

§   Du inte kommer att distribuera virus eller annan teknologi som kan skada vår webbplats eller andra medlemmar

§   Du inte kommer att kopiera, modifiera eller distribuera något innehåll från vår webbplats

§   Du inte kommer att samla information om andra användare inklusive e-postadresser, postadresser, osv.

§   Du inte kommer att hacka, modifiera, kringgå eller på andra sätt försöka komma åt data från vår webbplats eller databas

o     Om du inte följer dessa villkor så kan vi utan kompensation till användaren och sutan någon tidsfrist begränsa användandet eller stänga av användaren från att använda tjänsten

·         Avgifter & Kompensation

o     Det kostar inget att bli medlem hos oss. Dock så kan vi ta ut avgifter för användandet av vissa tjänster. Dessa avgifter kan ändras från tid till annan.

o     Vid utbetalningar efter genomförda försäljningar via våra tjänster, och användaren önskar utbetalning till bankkonto, så måste användaren inneha ett svenskt bankkonto i eget namn

Friskrivning

Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen.

Restriktioner

Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet.

Upphörande av access/avtal

Vi äger efter eget gottfinnande säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av denna webbplats oavsett anledning.

Om avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna webbplats och ovannämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.

Lagval och tvistlösning

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.

Personuppgifter/Cookies

Vi tillhandahåller särskild information om hur personuppgifter  och cookies  hanteras och du uppmanas att läsa denna information.            

Fullständig reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och oss.