Användarvillkor

Välkommen till Sellpy! De här villkoren gäller för din användning av Sellpy och de tjänster som vi erbjuder, förutom i fall då vi uttryckligen meddelar att separata villkor (och inte de här) gäller. Om du inte godkänner villkoren kan du inte använda Sellpy.

1. Våra tjänster
Vi tillhandahåller dessa tjänster:

2. Vår datapolicy
Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan till dig. Du kan läsa om hur vi samlar in och använder dina uppgifter i vår datapolicy .

3. Dina skyldigheter gentemot Sellpy
Vi tillhandahåller de här tjänsterna åt dig och andra för att utföra vårt uppdrag på bästa sätt. I utbyte har du följande skyldigheter:

3.1 Vilka får använda Sellpy?

Det är obligatoriskt att du:

Du får inte heller använda Sellpy om:

3.2 Vad du inte kan göra på Sellpy

Du försäkrar härmed att du inte kommer att uppvisa något av de beteenden som beskrivs nedan:

  1. som bryter mot de här användarvillkoren och andra villkor och riktlinjer som gäller din användning av Sellpy
  2. som är olagligt, vilseledande, diskriminerande eller falskt,
  3. som kränker eller inkräktar på någon annans rättigheter.

3.3 Begrän sningar avseende användning av vår immateriella egendom

Innehåll från våra tjänster som omfattas av immateriella rättigheter som vi har och gör tillgängligt i våra tjänster (till exempel bilder, design eller videor) får endast användas för privat bruk och vi behåller alla rättigheter till det innehållet.

Utöver det får du  endast använda våra upphovsrätter eller varumärken (eller liknande märken) på det sätt som uttryckligen medges i våra riktlinjer för varumärkesanvändning eller med skriftligt tillstånd från oss.

Du måste erhålla vårt skriftliga tillstånd (eller tillstånd under open source-licens) för att modifiera, skapa härledningar av, dekompilera eller på annat sätt extrahera källkod från oss.

4. Ytterligare villkor

4.1 Uppdatering av våra användarvillkor

Vi arbetar ständigt med att göra våra tjänster bättre för dig. Därför kan vi ibland behöva uppdatera de här användarvillkoren för att korrekt återge våra tjänster och rutiner. Såvida inget annat krävs enligt lag meddelar vi dig (exempelvis via e-post eller genom våra tjänster) minst 14  dagar innan vi ändrar de här användarvillkoren och ger dig möjlighet att granska dem innan de träder i kraft. När uppdaterade användarvillkor har trätt i kraft måste du följa dem om du fortsätter att använda våra tjänster.

Om du inte godkänner våra uppdaterade användarvillkor och inte längre vill använda Sellpy kan du när som helst ta bort ditt konto.

4.2 Inaktivering eller uppsägning av konto

Om vi fastställer att du tydligt, allvarligt eller upprepade gånger brutit mot våra villkor eller policyer kan vi säga upp eller permanent inaktivera åtkomsten till ditt konto. Vi kan även säga upp eller inaktivera ditt konto om vi är ålagda att göra detta enligt lag.

Kontakta oss om ditt konto har inaktiverats och du anser att vi gjort det av misstag.

Om du tar bort eller om vi inaktiverar ditt konto hävs de här användarvillkoren som ett avtal mellan dig och oss, men följande bestämmelser kommer fortfarande att gälla: §
3 samt §4.2-4.5

4.3 Ansvarsbegränsning

Vi kan inte garantera att våra tjänster alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller fel och vi bär inget ansvar för: 1) förluster som inte orsakats av vårt brott mot de här villkoren eller i övrigt på grund av våra handlingar, 2) förluster som inte rimligtvis är förutsägbara av dig eller oss vid tillfället då de här villkoren börjar gälla och 3) händelser bortom vår kontroll.

4.4 Tvister

Vi försöker att tillhandahålla tydliga regler så att vi kan begränsa eller förhoppningsvis undvika tvister mellan dig och oss. Om en tvist däremot uppstår godkänner du att anspråket måste avgöras i en behörig domstol i Sverige samt att svensk lag ska tillämpas för de här villkoren och anspråken, utan hänsyn till lagvalsregler.

4.5 Övrigt

De här villkoren utgör hela avtalet mellan dig och Sellpy avseende din användning av våra tjänster. De ersätter tidigare avtal.

Vissa av de tjänster vi erbjuder gäller även under tilläggsvillkor. Om du använder någon av de tjänsterna får du möjlighet att godkänna tilläggsvillkor som blir en del av vårt avtal med dig.

Om tilläggsvillkoren strider mot de här användarvillkoren ska tilläggsvillkoren äga företräde i det givna fallet.

Om någon del av de här användarvillkoren upptäcks vara ogiltig förblir återstoden giltig och i full kraft. Om vi underlåter att tillämpa någon del av användarvillkoren ska det inte betraktas som någon avsägelse av rättigheter. Eventuella ändringar av eller avsägelser rörande de här användarvillkoren måste göras av oss.

Du får inte överföra några av dina rättigheter eller förpliktelser enligt de här användarvillkoren till någon annan utan vårt medgivande.

Alla våra rättigheter och förpliktelser enligt de här användarvillkoren kan överlåtas fritt av oss i händelse av fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, med eller utan stöd i lagen.

Vi uppskattar din feedback och andra förslag om våra tjänster. Vi kan dock använda dem utan restriktion eller skyldighet att kompensera dig, och vi har ingen skyldighet att hålla dem konfidentiella och kan användas i kommersiellt syfte.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig.

Senast ändrad: 24 maj 2018